Tiktok Actively Has Over One Billion Users.

Application tokko irraa kaffaltii miindaa ji’aan argachuu barbaadduu?Maarree Appii kana buufadhaa ji’aan qarshii 25,000 hanga qarshii 100,000 gidduu ittiin argachuu dandeessu. Haalli hojii isaa baay’ee salphaadha, liinkii gadii tuquun erga keessa seentanii booda iddoo install jedhu tuquun buufadhaa, itti fayyadamaa.

TIK TOK 

Actively Namoota Fayyadaman Biliyoona 1 ol Argateera.
TikTok Campany China Bytedance Jedhamuun Hojiirran Oolfame. Haa ta’u Malee China Keessatti Fayyadamuun Hin Danda’amu. TikTok was never made available in China.
Seera privacy TikTok Keessaa tokko Kanneen Umurii 18 ol Ta’an Qofaaf Eeyyamama Kan Jedhuudha!

  Biyyootni Baayyeen Garuu Daa’imman irra kaasee hamma Mana Hojii Mootummaa Keessatti dhiibbaa hamaa Fidaa Jira jedhu!
  Kanarra Kan ka’es Biyyootni Baayyeen walakkaadhaan kaan Ammoo Guutummaa Guututti Cufaa Jiru! Biyyoota Akka United States Keessatti ammo walakkaadhaan Akka fayyadamamuu Kan taasifame public sector Qofa irratti malee lammiilee Biyyattiif Guutummaatti cufaadha.

Ammaatti Biyyootni Akka Afghanistan, Somalia ,Nepal,Iran Fi India Guutummaa Guututti akkannii Biyya isaanii Keessatti Hin Hojjenne Yoo Dhorkan Biyyootni 14 ammoo Walakkaadhaan Akka Cufamu(partial Ban) Godhaniiru.   Biyyootni Akka Australia, Belgium,Canada, Denmark ,France, New Zealand, Norway, Taiwan ,united Kingdom ammoo Electronicswwan Mana Hojii Mootummaa Keessatti itti Gargaaramaan irratti dhorkaa TikTok f kaa’u!

warri seera baastonni Ameerikaa Akka sababatti cufamuu Qaba Kan isaan jedhaniif:-
-Amala saphatti Araada Namatti ta’uu Qaba
-Odeeffannoo sirrii hin taane
-fayyaalessummaa Daa’immanii Miidha
-mental health Fi k.k.f jedhu
Bulchiinsa ykn State wwan America 50 Keessas statewwan 32 Keessatti hojjeteeto public sector ta’aniif Cufamaadha!

yaadii core biyyoota baayyee walfakkeessu Garuu content videowwanii Miidha akka qabuudha! indian kanaan Dura Content videowwanii dhaabati TikTok  Kan Biyya isaanii yoo Haala barbaachisuun Kan Fudhatu ta’e dhorkaa TikTok irraa Akka kaastu dubbattee turte!  Boodarra kanarratti walii galanii turanis!

Manneen Barnootaa olaanoo university tiif Collegewn Keessatti:-
  University 35 ol ta’an Keessatti mooraa Campus Keessatti mobile data dhanis ta’e public WIFI Campasichaan Fayyadamuun TikTok ilaaluu Akka hin danda’amnetti Cufamaadha! University wwan Kunis Kanneen state Akka south Carolina,Alabama, Mississippi,moratana, Dakota, Oklahoma ,Texas,Vergonia Fi k.k.f  Keessatti Argamaniidha!

Campuswwan Gurguddaa Jedhaman U.S Keessatti Argaman Kan Akka Auburn University, University of Oklahoma, University of Texas-Austin Kanneen Cufaniidha akkasumas Barattootni Bilbila isaanii irra Akka Balleessan Akka itti himame Dubbiseera.
Garuu Namootni kaan  VPN Gargaaramuun ni fayyadamamu!

Biyyootni Gurguddoon Garuu Dhimma Kana Security Biyya waliin Walqabasiisu!

          Miidiyaalerra!
Ethiopian TikTok ni Cufti Jettanii yaadduu?
Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *