But congratulations on living her true feelings that day.

Namni isin hin beekne bilbila keessan irratti bilbilee isin jeeqaa jiraa? Appii Nama isin maqaa isaa hin qabne, yeroo bilbila keessan irratti bilbilu maqaa nama sanaa fi bakka inni jiraatu offline dhaan kan isinitti himu kana bilbila keessan irraa dhabuu hin qabdan, Appii Haaraadha, liinkii gadiin seenaa iddoo install jedhu tuquun buufadhaa itti fayyadamaa.

Badu qalbiin ishee joortee, ijji ishee qaaritee, onneen ishee birrattee isa baraaduuf mana isaaniitti boqotanii taa’uu dadhabu. Sagalee isaa dhaga’uun gammachuudhaan abdii haaraa kennaaf.

Turtee isa arguun taajjabbii ittin fakkaatu. Fageenya inni jirutti arreeddee dhaqqabuun seera dabsuu ittin fakkaatu. Jaalalli seera kamiin hogganamee beeka? Akkuma fedhe, bakkuma barbaade deemee, jooree jaawwaree yoo dhufu akka nama ” nan deebi’a, asumatti na eegi ” jedhee deemee deebi’eetti miira haaraadhaan simatti. Jaalalli hin moofa’u. Jaalala ittin qusattu. Of hiiktee, guutummaa eenyummaa ishee aarsaa gootiif. Kennaan kana caalu hin jiru.

Lola isaa obsitee jaalalatti jijjiirti. Kabaja, kunuunsa ittin qusattu. Maashaan qaama ishee eeyyama ishee malee humna jaalalaatiin wal hiikanii too’annoo isaa jala oolu. Hundatti dhimma isaa bahata.

Haga dandeessu of kennitiif. Garuu haga yoomiitti akka ta’e hin beektu. Wanti hundi ajaja isheetiin miti kan ta’u. Hunduu humna jaalalaatti of kennuu isheetiini. Ni raabsiti, ni facaafti. Urgaan, fooliin, hoo’iif qabbanni diilallaa’aan, anniisaa jaalalaa isheen biifaa jirtuun uumama. Uumama jaalala miidhagsuuf kalaqamte fakkaatti.

Lallaaftee, seesseeqxee dadachaatee, dhangalaatee, iftee, baqxee jaalalatti ayyaana horti, qooqa uumtee dubbachiifti, yeedaloo uumtee sirbisiifti. Urgooftuu gaarii gootee fiiqqisiifti.

Iyya isaa callisaan, lola isaa seeqaan, callisa isaa humna jaalalaatiin haguugdee har’a jaalala keessa jiraatti. Kan borii borutu beeka. Kan bor dhufu bor waliini, kan har’aa jiraatti. Ammatti gammaddi. Ammatti jaalala ayyaanomsiti.

Boru isa dhabuun, boru tarii lubbuu biraa keessa jiraachuun, boru jireenya haaraa wayii qabaachuun tasuma isheetti hin beekamne. Har’uma moo’amtee jiraachuu filattii.

Jechaaf gocha borutti ishee abdachiisu isarraa dhabuun ittin beekamne. Callisa isaa, har’a jiraachuudhaan dagatti. Dantaa dhabuu isaa, haga dandeessu jaalala ishee itti agarsiisuudhaan of sossobdi.

Fedhu deemee, fedhu dhufuu isaa seeqaaf gammachuudhaan haaressiti. Guyyaan dhufee akka duwwaa godhu, guyyaan wayii dhufee akka ona godhu, guyyaan wayii dhufee waan hundaa akka waan hinjirre godhu yaaduu hin feetu. Gaafa keessi ishee akka dammaquu, akka of yaadachuu, akkka gaaffii ofitti uumuu jalqabu addunyaa dukkanaa, jireenya hiika dhabaa keessatti of argitee burjaajofte.

Gaaf kana akka hin deebinetti ofiinuu deemtee dhabamte. Baga deemte. Baga dhabamte. Isheenis lubbuu jaalatamuun, kunuunfamuum, kabajamuun maluuf akka taate of argiti.

Baga deemtee dhabamte bakka osoo jirtuu akka hin jirre taate irra dhabamaa ta’uutu isheef jannata. Birmaduu gaadi’amte, lubbuu dararamte, afuura dhabamtee qilleensa qofa taate. Garuu baga gaafas miira ishee isa dhugaa sana jiraatte.

Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *