Do you know why you live?

Morma nama hundumaarra, gurra lameen gidduutti argama. Mataan! Mataan kun kutaa sammuun ilma namaa keessa jiraatuudha. Sammuun hojii qaba. Ni yaada. Garuu akkuma namni hedduun dhimma hojii hinqabne, sammuun namoota hedduus dhimmee hinhojjetu.

Ijoo dubbii kootti ija kee asi qajeelchi. Akkas siin jechuufan jooraa jira. Sammuun namoota baay’ee soorama baheera. Hojiirra hinjiru. “Yaadii dadhabbi malee yaaduu hindadhabin” jedhu warri adii. Garuu keenya dubbiin lachuu dadhabuu taate. Waan yaadnus waan hojjennus hinqabnu. Duwwaatu bifa addunyaa nutti fakkaata.

Yaaduun ofiif qofa miti. Dhaloonni ati keessa jirtu sirraa kan hafe dhaala biraa hinqabu. Jiraachuun kee yoo namoota biroo hinfayyadne dhibuun kee maal nama miidha? Ciminni yaadaa baay’ina nyaataan hindhufu. Sammuun yaadni isaa huqate immoo namaaf gadduu tasumaa hinbeeku. Kanaaf yaaduu jalqabuuf yaaduu jalqabi. Ofii kan si gahu waan argatteef qofa milkaa’e hinse’in. Akkas goonaan xiqqoo yaaduu ni dandeessa. Kanaaf milkoofteetta. Garuu yaadni kee yoo gahoome milkaa’inni kee namaaf gaha.

Gaafa yaadaan bilchaattu bakka isaanii buutee namootaaf yaaduu barta. Kun dandeettii nama muraasaati. Namoonni danuun ija ittiin nama ilaalan malee, ija ittiin namaaf hubatan hinqaban. Kanaaf gocha sababa isaa hinbeeknetti murtoo laachuuf murxuxxifamu. Yaaduun cimaa waan ta’eef, namoonni baay’een namatti murteessuuf cimoodha. “Thinking is difficult, that’s why most people judge” CARL JUNG!

Jireenyi rafanii ka’uu, deebi’anii rafuu miti. Uffataafi guyyaa jijjiiruun ulfaatadha jedhee hinyaadu. Ati jijjiiramtes jijjiiramuu baattus yeroon deemuu hindhiisu. Uffatta jijjiiruunis tasumaa sin jijjiiru. Namatu uffata jijjiira malee uffati nama jijjiiree hinbeeku. Jijjiiramuu yoo feete yaada kee jijjiiri. Hir’iba yaadaa keessa jirtu keessaa dammaqi. Muki iyyuu ni guddataa guddadhu!

Maaliif akka jiraattu beektaa? Yoo beekte ofitti himi! Kaayyoo jireenyaa qabda moo kaayyoon kee jiraachuu qofa? Sammuu kee hojjechiisaa jirtaa? Mataan kee alaan rifeensa baachuu qofa moo keessaan waan baatu qaba? Namni namaan gadi ta’ee akka jiraatu hinfedhu. Fedhi uumaas rakkina akka mo’annu malee rakkinaan akka mo’amnu miti. Mo’ichi immoo sammuu keessaa eegala. Yaada mo’ichaa osoo hinqabaatin mo’uun waan hindanda’amne.

Dhugaan addunyaa jijjiire hundumtuu yaada ture. Yaada malee wanti ta’u hinjiru. Sammuun keenya osoo hinyaadin waan nuti hojjennu dogongora qofa. Osoo hinyaadiin bakka ati gahuu dandeessu tokko iyyuu hinjiru. Bakka yaadni kee si dursee gahe gahuu dandeessa. Haa yaadnuun gudunfaa yaada kooti!
Horaa bulaa!
Abdi Tamene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *