Having a forgiving heart is a sign of heroism!.

PLEASE EXCUSE ME

Patience is a sign of strength.
And having a forgiving heart is a sign of heroism!.

Yes, I want to apologize to you. The wrongs I have done to you are not more than the number of my cells or at least the number of the hairs of my head. If I work my whole life and save money to pay for your injuries, I will be able to pay for your injuries.

Every day I praise your shortcomings, expose your faults, blame you, beat you with regretful prosecution, imprison you in the prison of the past, throw obstacles before you when you move forward, praise your failure history, and judge you when you are sad , especially out there some days life is hard for you and lies kill your life to this day.

But, you are as strong as you are weak, you rise as you fall, your weakness is the law of nature. You managed so much your walk when I told you it had stopped but you were on the journey, when I praised your failure you stood up and embarrassed me.
I am the first person I call under Heaven.

I hurt you in secret, no one understood your hurt so I want to apologize openly in front of people. Dear, my constant friend, my beloved IDENTITY forgive me!
Star

DHIIFAMA NAAF GODHII

Obsa qabaachuun mallattoo jabinaati.
Garaa dhiifamaa qabaachuun immoo mallattoo gootummaati!.

Eeyyeen dhiifama si gaafachuun fedha. Badiin ani sirratti dalagee osoo herregamee baay’ina seelota koo ol ykn yoo xiqqaates baay’ina rifeensa mataa kootii gadi miti. Harka fuudhaa siif malu baasee sitti araaramuun umurii koo guutuu yoon dalagee maallaqa walitti qabe gatii miidhama kee baasuun danda’uu.

Ani guyyaa hunda hanqinaa kee faarsaa, mudaa kee mullisaa, si komachaa, alangaa gaabbidhaan si reebaa, mana adabaa yeroo darbee keessatti wadaroo sakaallaan si hidhaa, yeroo ati tarkaanfattu, seenaa kufatii kee faarsuun gufuu si duraa naqaa, yeroo ati gadditu badii keeti jedhee sitti murteessaa, keessuma bahee guyyaa tokko tokko jireenya sitti hadheessaa sobaan jireenya kee ajjeesan har’a gahee.

Garuu, ati akkuma dadhabina qabduu cimina qabdaa, akkuma kuftu ni kaata, dadhabinni kee seera uumaati. Ati waan baay’ee dandeessee deemsa kee yeroo ani dhaabateera siin jedhu ati garuu imalarra turte, yeroo ani kufaatii kee faarsu ati kaatetu na qaanessitee.
Ani Waaqaa gaditti namni ani jalqaba waammadhu sidha.

Ani dhoksaattan si miidhe, eenyuyyuu miidhama kee hin hubannee kanaaf jecha iftoominan fuula namaa duratti dhiifama si gaafachuun barbaada. Kabajamaa, hiriyyaa koo yeroo maraa, jallatamaa EENYUMMAA KOO dhiifama naaf godhii!
Urjii

Hojii Online hojaatani mul’ataa keessaan galmaan gahuu dandeessu appy kana buufadhaa itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa hojii jalqaba eebbifamaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *