if you are rich you eat freely and if you are poor you buy and eat.

Qarshii online irratti hojjechuun karaa PayPal fi karaa bank account keessan akkasuma karaa lakkoofsa bilbilaa keessan, kan isiniif kaffaluu danda’u app haaraa kana fayyadamuun hojii ittiin hojechuun akka isiniif kaffalu taasisuu dandeessu, appii kana fayyadamuun ji’atti qarshii 10,000 ittiin hojjettu. Appii kana argachuuf link gadiin seenuun install godhachuun eegalaa.

JECHOOTA LUBA DR GAMMACHIIS WARRA DINQISIISOO KEESSAA MURAASA!

↪️Sammuu tokko isa siif kennameen utuu hin hojjetin sammuu nama shanii naaf kenni jettee waaqayyoon hin kadhatin
➖ yoo sooromte tola nyaatta yoo hiyyeessa taate bittee nyaatta.
➖ yeroo tokkummaa ijaartu harka mirgaan ijaaraa harka bitaan hin diigin

↪️hiyyeessatu sooressa affeere jechuun Abbaa dammaa damma afaan kaa’uudha
➖waldaa keessa yeroo teessu mataa buustee hin  taa’in hirkadhuu ameen jedhi
➖ Onesimos si’a saddeet yeroo gurgurame lafa itti gurgurame jibbe miti Garbummaa jibbe malee
maqaa ijoolleekeetii yeroo moggaaftu waaqjiraa, Abdataa,Amantii, jedhii moggaasuu yaali

7↪️yeroo hojjettu akka nama waggaa kuma tokko lafa kana irra jiraatuutti hamma dafqi adiin si keessaa ba’utti hojjedhu. Yeroo jiraattu akka nama bor Addunyaa kana gadi dhiisee deemuutti of eeggannoon jiradhu.
↪️ waan ati hojeetu baayyee akka siif guddatu yoo barbaadeef Diinoota kee xiqqeesii firoota kee baay’isi

OF-TUULUU
Kitaabotarraas ta’ee afoola dhala namaatirraa dogoggorri ykn cubbuun ‘seexanni raawwate’ jedhame maali yaadattuu? Seexanni jalqabatti yakkaa fi hammina kamirraayyuu bilisa kan ta’e, ‘warra ergamoota hafuuraa’ jedhaman keessaa isa hangafaa fi Isa qulqulluu ture’ jedhama.

Har’a garuu jechaa fi gochaan seexanni abbaa daba,shira, hamminaa fi cubbuu hundaati jedhama. Amalli, seeronnii fi barnoonni amantii, siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa uumama lafa kanarra jiranii hundi tokkummaadhan isa balfanii maganu,abaaranii balaaleffatu.

Kana mara garuu seexanni kuni maal godhe? Akkamiin abbaa cubbuu hundaa ta’e? yoo jenne cubbuun inni raawwate tokkichi “OF-TUULE! Oftuulummaa irraa kan ka’es Waaqaan of qixxeessuf yaale, uumama ta’ee uumaarratti fincile. Sababa kanaafis mootummaa waaqaaa keessaa ari’amee gara lafaatti darbatamuun, abbaa hamminaa fi cubbuu hundaa ta’ee, faallaa waaqaa akka dhaabatetti hafe” jedhama.

Ijoon kaayyoo barruu kootii waayee seexanaa ykn dhimma amantaa osoo hintaane waayee Of tuulummaati. Hunda dura jechi of tuulummaa’ jedhu jecha ofitti boonuu(of beekurraa kan ka’e of galateeffachuu) jedhurraa irraa adda. Of tuulummaan cubbuu nuti of wallaalurraa kan ka’e ofirratti raawwannudha. Sababni isaas oftuulummaan ilaalcha dandeettii fi humna ofii beekurraa maddu osoo hintaane ilaalcha of beekuu dhabuurraa kan ka’e, eenyummaa ofiif hinqabnee fi hin arganne argachuuf morkaa fi mooga warra kan biroo waliin godhamurraa dhufudha.

Of tuulummaan ebeluu ol ta’uuf akka ebeluu ta’uun qaba ykn ebeluu ol ta’uun qaba” jedhanii qilleensa hammaarudha. Namni of tuulu eenyummaa dhuga ofii isaa keessaa osoo hintaane eenyummaa nama kan biraa keessaa kabaja, ulfinaa fi beekkamtii barbaada. Garuu hin argatu. Yeroofi malee namni of tuulu gaduma of deebisa.

Of tuuluun badii ofii akka hin amanne, dogoggora ofiitirraa akka hin baranne,ykn itti gaafatamummaa akka hin fudhanne qalbii nama haguuga. Namoota biroo caalaa akka nuti caallu nutti fakkeessun lafa duuwwatti nu gowwoomsa, ‘namni maal naan jedha?’ Ilaalcha jedhu qofaan sammuu nu booji’ee namoota biroo irraa adda nu baasa. Of tuulun ofumatti karaa cufuudha. Namni of tuulu  rakkina qaamaa fi sammuu baay’ee qaba, yaalaa fi gargaarsa barbaada, garuu hingaafatu.

Of tuulummaan miira dhibee caalaa hamaa miirri ofitti qaana’uu fi of tuffachuu namatti taphatudha. Oftuulummaa keessa qilleensa qabachuuf waa barbaaduu malee, lafarratti waa argachuun qabatamaatti hinjiru. Ammoo wanni ilmi namaa ittiin of tuuluu danda’us yoo uumaa tokkicha ta’een ala kan biraa waan jiru. Sababni isaa meeshaalee fi wantoota lubbuu dhabeeyyii qaamarratti of rarree, mana keessatti tuulle kanneenii miti lubbuma teenya tanaahuu kan barootaa keessaa, baraa fi yeroo kan filatee as nu kaa’e uumaa qofa. Jechuun nummaan mataan keenyaahuu waan akka galii suphee dha’amte wayiiti.

Kanaaf ‘nan beeka ykn aangoo, qabeenyaa fi fayyaan qaba jedhanii jedhanii oftuuluun of wallaaluu akka ta’e hubachuun gaaridha. Of tuulummaan sadarkaa yaadaa fi gochaatti balbala cubbuu fi hammina hundaati. Of tuuluun booda dhoo’uf amma bokokuudha. Sirriitti gad kufanii caccabuuf ol utaaludha.

Idaa’amni bu’aa isaa Uumama kan biraa qofa irraa miti ofii keenya nu dagachiisa,uumaa irraallee nu fageessa. Aangoon, beekumsi, Kabajni, ulfinni, milkaayinni, moo’ichii fi jireenyi hiika namummaa olaana qabu hundi garuu kan warra gad of qabee yaada, jechaa fi gochaan tarkaanfatuuti. Ol of qabuu keessa gad qabamuutu jira, Gad of qabuu keessa garuu olqabamuu guddaatu jira.

Walumaagalatti iccitii gara olitti nama baasu-gad of qabuu jabeessaa, dhibee hirbaata ofii nama hachiisiisu-of tuulummaa irraa ammoo of fageessaa!

Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *