The wisdom of the world is foolish and corrupt.

Namoonni baay’een hojii website hojjettu, hojiin kunimmoo hojii galii gaarii argamsiisudha. yoo xiqqaate guyyaatti dollaara $50 – $125 ol kan itti hojjetamu jechuudha. kana jechuun geemii taphachuu, video ilaaluu, maxxansa garaa garaa maxxansuu qofaan kan kaffaluudha. Biyyoota awuurooppaa keessatti hojiin kun baay’ee beekamaadha. Isinis hojjechuu yoo barbaadan barreeffama kana jala jira buufadhaa itti fayyadamaa.

SEEROTA JIREENYAA

1) Waaqayyo akka dhalattu hayyamuu isaaf gammaduu qabda.

2) Ati uumama bira qabuudhaan eenyummaa kee beekuu hin dandeessu; madda kee isa ta’e Waaqayyo bira qofa malee.

3) Yesus, Waaqayyoon waan tokko illee amansiisuuf hin dhufne; garuu eenyummaa keenya isa dhugaa nu amansiisuuf dhufe. Kanaaf amani!

4) Namni keessaa gara alaatti yookiin hafuura irraa gara qaamaatti akka jiraatuuf waan hojjetameef, adaraa seera jireenyaa kana waliin hin dha’in!

5) Jireenya gammachuu qabuu fi milkaa’aa jiraachuuf furtuun isaa madda kee waliin hariiroo jabaa uumuu dha.

6) Addunyaa kana jijjiiruu kan danda’an nama jecha, “Hin dandaa’amu” jedhu galmee jechootaa isaanii irraa haqanii dha. Kanaafuu, “Ni dandaa’ama” jedhi!

7) Jireenya keessatti wanti battalatti ta’u hin jiru. Suutuma itti adeemi!

8) Isa amma taatee jirtutti hin quufin! Sababni isaa dandeettiin inni dhokataan isa ati amma taatee jirtu kana irra baay’ee caala.

9) Guddina keef gufuu guddaan wanta ati kanaan dura haala milkaa’aadhaan hojjettee dha. Kanaaf milkaa’ina kee duraa akka diinaatti balaaleffadhu!

10) Waaqayyo, gara jiraachuutti akka isaan dhufan utuu hin dubbatin dura yaada isaa keessatti addunyaa kana karoorse. Hafuura Waaqayyo irraa kana waan fudhanneef nuyis yaaduu fi karoorsuu qabna.

11) Waaqayyo si uumee lafa irratti akka mootu si abboome. Kanaaf mo’amtee hin jiraatin!

12) Waaqayyo, Kristosiin si keessatti arga. Atis Isa of keessatti argi!

13) Seexanni, dandeettii namni ittiin akka uumaa isaatii ta’u isa dhabsiise. Garuu Waaqayyo abbaan karaa Yesus dandeetticha nuuf deebiseera waan ta’eef itti haa fayyadamnu.

14) Cubbuun ga’umsa dhokataa keenya ukkaamsee qaba; kanaaf cubbuu baqachuu qabna.

15) Yesus jireenya haaraa fi jireenya irraa hafaa nuuf kennuuf gara biyya lafaa dhufe; Isa harkaa haa fudhannu!

16) Ogummaan biyya lafaa gowwummaa fi xuraa’aa dha. Garuu Kristos Ogummaan keenya qulqulluu dha; kanaaf Isatti qabannee haa jiraannu!

17) Kitaaba Waaqayyo waa’ee keef barreesse duraa duubaan sirriitti dubbisii hojii irra oolchi!

18) Ogummaan Waaqayyo utuu ati hin dhalatin si keessa kaa’e jira–Isatti fayyadami!

19) Jireenya kee ilaalchisee Waaqayyo karoora guutuu qaba. Karoorichaaf bullaa’i!

20) Si keessa eenyummaawwan ba’anii hin mul’atin, kan ati itti hin fayyadamin hedduun ni jiru. Mee warreen sana ija abbaa gatiitiin ilaalii argi!

21) Wanta namoonni waa’ee keef jedhan kan caalu wanti gati-jabeessi si keessa jira; kanaaf wanticha dammaksi!

22) Yeroo mataa keetti utaaluu yaali malee, hamma namni biraan dhufee si qorutti hin eegin!

23) Kufaatii sodaattee yaaluu hin dhiisin! Sababni isaa Waaqayyo waan addunyaa kana fayyadu tokko si keessa kaa’eera–itti fayyadami!

24) Utuu hin du’in dura dandeettii kee gad lakkisi! Sirni eebbaa inni sirriin du’a dha; Kanaafuu gaafa si geggeessan waan ittiin si eebbisan hojjedhu!

25) Ga’umsa dhokataa isaanii guddisuu kan danda’an bartoota Kristos waliin jiraachuuf murteessan qofaa dha. Kristos wajjin jiraachuuf murteessi!

26) Ga’umsa dhokataan tasuma karoora soorama ba’uu hin qabu; kanaafuu warra eenyummaa isaanii gatee soorama ba’e baqadhu!

27) Qaamni kee safartuu ga’umsa dhokataa kee hundumaa miti; safartuun ga’umsa dhokataa keetii inni sirriin hafuura keeti.

28) Barreeffamoota amantii kee dammaksanii fi abjuu kee siif guddisan dubbisi!

29) Ga’umsa dhokataan kee hojjaa keen yookiin turtii mana barumsaa keetiin hin murtaa’u. Kanaaf isaan kanatti of hin safarin!

30) Jiraachuu kee yaadachuuf awwaala kee irra siidaa dhaabuun utuu hin taane, jireenya namootaa keessatti hojiiwwan gurguddoodhaan yaadatamuuf murteessi!

31) Seerri guddichi JAALALA waan ta’eef jaalala Waaqayyoo fi jaalala namootaa qabaadhu!

32) Nama ta’i!
Bilisa Ne.

Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *