Life is not a retreat, So be at peace and Love your Enemy.

Wow Har’a Hojii online irraa galii guddaa argachuuf isin fayyadu qabadheen dhufeera, kun immoo waan ani ofii kooti itti fayyadamaa jirudha. Sababa kanaaf ji’aan yoo xiqqaate qa*rshii Ethiopia 20,000 hamma 80,000 fi sanaan ol ittiin dalaguu dandeessu, Kanas application fayyadamuunidha, appichi website mataa keessanii isiniif uuma. Link isa barreeffama kana jala jira buufadhaa itti fayyadama

Hiriyoota ati ofirraa eeguu qabdu 7’n

↪️ Nama yeroo hunda waan qabdu karaa hundaan qabaachuu barbaadu.

Namni yeroo hunda wanta ati qabdu hunfa qabaachuu barbaadu Hiriyaa kee sirrii miti.hiriyaa sirriin kan ati qabdu qooddatee kan isaa siif qooda.

↪️ Nama yeroo hunda si waliin dorgomu.

Namni yeroo hunda kufee ka’ee siin dorgomu illee hiriyaa kee sirrii miti. Kun amaloota gaarii fi fakkeenyota nama barsiisan yoo waliin qooddatan rakkina hin qabu garuu, dorgommiin miira hinaaffaatiin guute hiriyummaaa irra xiiqii fida.

↪️ Nama milkaa’ina keetti hin gammanne.
Namni yeroo ati milkoooftu fuulli isaa dukkanaa’u diina kee isa dhugaati. Kanaaf hiriyymmaa isaa irraa fagaadhu.

↪️ Nama waa’ee kee soba namatti himu.
Namni dhugaa waa’ee kee jallisuu fi gaaruummaa kee haminaan haguugee irra ciisuu barbaadu hiriyaa kee sirrii miti.

↪️ Nama si utubuu hin dandeenye.
Hiriyaan gaafa ati kufuuf kaatee humna dhabdu sin utubnee fi rakkina kee keessatti gammadu hiriyaa kee miti.

↪️ Nama kufaatii fi imimmaan kee kabaju.
Keessumaa hiriyionni akkasii baayyee hamoo fi ulfaatoo dha.hiriyoonni akkasii Kufaatii keef walgahii taa’u ni galateeffatu. Guyyaa dhaloota kee dhiisanii guyyaa kufaatii kee kabaju. Guyyaa dhiphinni hamaan sirra gahe wal waamanii sitti kolfanii bohaaru taanaan, diina hamaan marfamtee jirta cimsii irraa of eeggadhu.

↪️Nama ofitti amanamummaadhaan si amanachuu hin dandeenye.
Hiriyaan kee yeroo hunda si amanuu hin dandeenyee fi hiriyaa kee ta’uu isaa if hin amansiisne garaan isaa shakkii waan qabuuf irraa fagaadhu.

Yeroo hunda naannoo kee ilaali, adda baafadhu, mallattoo itti godhi, fageenya irraa ittiin hojjedhu.
Baay’een kana booda ammas amanamoo miti.” Jireenyi duubatti deebi’uu miti, Kanaaf nagaa ta’i Diina kee Jaaladhu…..

Waaqni Hundaa keenya haa eebbisu
Bilisa Ne
Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *