Separate in privacy. Don’t enjoy the social media attention.

Maallaqa Biyyoota Garaa Garaa Gatii Sharafa/Jijjiirraa Guddaadhaan jijjiiruun biyya alaa irraa gara biyya keessa erguun qarshii Guddaatti jijjiirradhaa. Akkasuma maatii fi firaa keessaniif akka black market itti qarshii hedduutti jijjirtanii erguuf kan isin tajaajilu tajaajila jijjiirraa maall*aqaa ajaa’ibaa kana fayyadamaa. Application argaachuuf barreeffama kana jala jira buufadhaa

Xiyyeeffannoo Miidiyaa hawaasaatti hin gammadiin !

Karoora keessan dhuunfaatti qabadhaa.
Haala maallaqaa keessan dhuunfaatti qabadhaa. Guyyaa keessan dhuunfaatti. Gaa’ila kee dhuunfaatti . Dhuunfaa keessatti waldhabdee furi. Ijoollee dhuunfaatti guddisi. Dhuunfaa keessatti dagaagaa. Dhuunfaatti walii hin galu. Dhuunfaa keessatti addaan bahi.

Xiyyeeffannoo miidiyaa hawaasaatiin hin gammadinaa. Yoo hariiroon sun hin milkoofne, iyyuu dhuunfaatti qabadhu. Jireenya kee hanga danda’ametti dhuunfaa keen eegi.

Karoora kee ofuma keetii qabadhuu namoota biroof qooduu irraa fagaadhu. Kaayyoon kee gatii guddaa waan qabuuf dhiibbaa namoota biroo irraa eegi.

Dhimma maatii iccitii godhadhu, namoota kaan keessattuu namoota hin beekne waliin mari’achuu irraa fagaadhu. Maatiin walitti hidhamiinsa qulqulluu waan ta’eef maatii keessaa kaa’uudhaan eegi.

Haala maallaqaa kee nama qunnamu hundaaf hin ibsin. Maallaqni dhimma miira namaa kakaasu waan ta’eef, xiyyeeffannoo hin barbaachifne akka hin arganneef odeeffannoo maallaqaa keessan dhuunfaatti qabadhaa.

Odeeffannoo dhuunfaa, kan akka teessoo keetii, namoota hin beekneef hin ibsin. Nageenyi kee dursa waan ta’eef, odeeffannoo dhuunfaa iccitii ta’ee eeguun of eegi.

Wantoota dhuunfaa jireenya keessanii kan akka hojii guyyaa guyyaa ykn amala dhuunfaa keessanii irratti mariʼachuu irraa fagaadhaa. Iccitiin kee barbaachisaa waan ta’eef, ibsi akkaataa jireenyaa keetii siif qofa akka ta’u godhi.

Jecha caalaa gochi sagalee guddaa waan dubbatuuf, bu’aan kee haasa’a. Gad of qabuun safuu waan ta’eef gochaa fi beekumsi kee ofumaa haa dubbatu. Jireenya kee namoota hin beekneef tamsaasuu irraa of qusadhu.

Gorsa ogummaa kanaan jireenya keessan akka jijjiirtan Abdii qabna.
Bilisa Ne.

Don’t enjoy social media attention !

Keep your plans private.
Keep your financial situation private. Your personal day. Your marriage in private . Resolve conflict in private. Raise children individually. Thrive in privacy. Personally, I don’t agree. Separate in privacy. Don’t enjoy the social media attention. If the relationship doesn’t work out, keep the yelling private. Keep your life as private as possible.

Keep your plans to yourself and avoid sharing them with others. Your goals are valuable and protect them from the pressure of others.

Keep family matters confidential and avoid discussing them with others, especially strangers. Family is a sacred bond, so protect it by keeping it within the family.

Don’t disclose your financial situation to everyone you meet. Money is a sensitive subject, so keep your financial information private to avoid unnecessary attention.

Do not disclose personal information, such as your address, to strangers. Your safety is a priority, so protect yourself by keeping personal information confidential.

Avoid discussing private aspects of your life, such as your daily routine or personal habits. Your privacy is important, so keep your lifestyle details exclusive to you.

Actions speak louder than words, so your results do the talking. Humility is a virtue, so let your actions and knowledge speak for themselves. Avoid broadcasting your life to strangers.

We Hope you will change your life with this wise advice.

Here is the application and click install to download it

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *