It’s a wonderful story of lovers

Seenaa ajaa’ibati
Maartaa Fiqaaduu jedhamti.

Model Maartaan waggaa 5 dura (Miss tourism) jedhamuun badhaasa qarshii hanga beekamtii guddaa argattee, beeksisa hojjechiifachuuf kadhatamaa turte. Beekamtii+ bareedina+ hubannaa seenaa guddaa waan qabduuf hundatu karaa ishee oomisha isaa beeksifachuu barbaada. Qarshiin isheen argachaa turtes qarshii qulqulluu ture. Kan xuraa’ummaan hin oomishamne!
Bareedinni akka abaabooti kan jettu Maartaan, adeemsa keessa wanti hundi jalaa manca’aa dhufe.

Jaalalleen ishee barataa kutaa 10 ta’anii wal jaallachaa waliin jiraachaa turan biyya alaa deemee akka hojii hojjetee jireenya isaanii jijjiiru itti himuun, qarshii isheen hojjechaa turte fedha isheen harkaa fudhatee Kara seeraan alaa imala isaa itti fufe.

Kaayyoon ishee bor waa hojjechuu waan tureef qarshiin isheen walirra kaa’achaa turte isaaf kenname, erga karaa gahees darara hamaa keessummeesse qarshiin dabalataa akka isa barbaachisu itti himuun ammas qarshii ergiteef, waliigala qarshii kuma 600 waan harkaa qabdu itti ergitee duwwaa taate.

Rakkina hamaa keessa seente, bareedinniif beekamtiin waggaa itti aanu, Miss biraa harka gale. Hiriyoonni ishee gaafa qabaaf beekamtii ishee baqatan qofaa taate. Akkoon ishee ishee guddifte, du’aan boqotan. Haati ishii ijoollummaan waan biraa deemteef akkoon (gullitii) hojjechaa ishee jiraachisaa turan.

Hireen Maartaa karaatti bahanii, hojii (gulliitii) hojjechuu ta’e. Yeroo muraasaaf hojii keessummeessituu hojjechaa turte, achittis bifa ishiitti gargaaramtee akka isaanii wajjin * jettu akkasumas jireenya ishee jijjiiran itti himanis, sammuushee gurguruu hin barbaanne waadaa jaalala ishees diiguu hin barbaanne, ittumaayyuu hojicha dhiisuu filatte, dhiiftee karaatti baatee Timaatimaaf Dinnichaa wajjin ooluu eegalte.

Achittis, hin hafneef konkolaataa dhaabanii nuti jireenyakee siif jijjiirra nu faana kan jedhanii irra deddeebiin gaafatan jiraatanis karaan qulqulluun hojii qajeelaa ta’uu mirkaneeffattee hojii hojjechuu itti fufte.

Sammuu ishee xureessuu kan hin barbaanne Maartaan gidiraa ulfaataa keessa osoo jirtuu yaadni ishee ejjaaf of xureessuuf ollaa hin laalle. Waggoota muraasaan booda jaalalleen ishee bakkee ture ishee barbaacha dhufe.
Haasaa baay’eetu gidduu jira!

Waaqayyo nama ofiif amanamee waan qajeelaa hojjetu waan hin ganneef, jaalalleen ishee dhufe, waan achitti irra gahe itti hime. Ni amanteen! Jireenya isheen waggoota hedduu booda nan arga jettee hin yaadne battalatti itti agarsiise, mana caccabaa keessaa baasee mana biteef, sammuu ishee haaromfatte walitti deebi’an amma jireenya bareedaa jiraachaa jiru.

Dhaamsakoo dhumaa!

Yaa shamarranii, keessumaa kaayyoon modeling ejjaaf xuraa’ummaa, akkasumas waliin dhahanii of gurguranii milkaa’uu fakkaatee isinitti argamuu, Maartaa irraa baradhaa. Qalbiif miira keessan to’adhaa.

Qabeenyi xuraa’aan hojii Saree gaansaan dhufe kun gammachuuf itti quufinsa isiniif hin kennu. Bareedina nama ganuuf, beekamtii har’aa keessa dhokattanii jireenya keessan hin xureessiinaa. Qulqullummaan jiraadhaa, of qabaa kan jaallattaniif kan isin jaallateef amanamaa, karaa gaariirra deemuu keessaniin akka Maartaa buddeen qulqulluu waan nyaattaniif   guyyaa borii qulqullummaan eeggadhaa!

Waaqni nama dhugaan keessa jiru waan hin ganneef, bor bakka kuftanitti hin haftan. Ta’uu baannan qarshiin isin of xureessitanii muka sagal bahaa corattan isin nuffisiisa, homaas isinitti hin fakkaatu dhumni keessan akka Moodelistoota biyya bakkee ta’e, yookaan dhukkubaan rukutamtu, yookaan (Stress) keessa seenanii ofiin of ajjeesuu taati. Yookaan isa akka qodaatti isinitti fayyadamutu ijatti isin tufee isin salphisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *