But Where did the Evil thing come from?

Tole reaction Gahaa waanan argadheef
Jalqabbii Haaraa
Eenyuun Akka taane Hin beeknu yoo ta’e Akkamitti Akka jiraachuu Qabnu hin beeknu!
hamma har’aatti Nan yaadadha yeroo muryoo dhuunfaa kootii godhe,yeroon sun Naannoo Umurii 17 kootti yeroon Guyyaa dhaloota kootii kabaju Ture!
Tajaajilan tokko Afeeramee magaalaa Keessa jiraatnu Keessaatti Tajaajila Ture. An Dhimma irraa qabaadhee hin turre Garuu Hiriyyaan Koo tokko na dirqisiisee akkan hirmaadhu Godhe!

↪️Namoota kumaatamaan lakkaa’amtu Sagalecha Dhaggeeffata Ture,an Garuu Ergaan Achi Gahe kaasee Waanta inni Kallattiiman waayee koo Dubbatu natti fakkaata Ture,kana Jalaa miliquuf Jaartii Guddoo ana Fuuldura Dhaabbatu tokko Jala dhokadha Ture.  Hafuurri Waaqayyo laphee Koo Keessatti waa Hojjechuu jalqabe yesus Akka na barbaachisu na Hubachiisuu jalqabe.

Galgala tokko Namootni yesuusiitti Amanuu Barbaaddan as Kottaa jedhee waamicha Gochuu Jalqabe!  yeroo dheeraaf akkan dide waanan beekeef Gara dhumaarrattin Fuulduratti bahe!

yeroo sana Booda Ergan manatti galee Baayyee MAAL Akka Narratti raawwate hin Barre Garuu waanti Barbaachisaan tokko Jireenya Koo irratti Akka raawwate hubadhe!
The Journey … Billy Graham
Jireenyi Nama jabaa kana akkasitti jalqabe!

Gaaffii Waaqayyo inni waaqa Jaalalaaf araaraa ta’e maaliif waanti Hamaan Kun Hundumtuu ilmaan Namaa irratti Akka Raawwatuuf Eeyyama Jedhanii jaarraa Heedduuf Deebii quubsa barbaadama Turan.

↪️Muraasni isaanii Waaqayyo Dhimma hin Qabaattuuf yoo Jedhan,Inni dadhabaadha jedhu warri hafan Ammoo Waaqayyoyyu hin jiru utuu waan hundumaa gararraa Humna ta’e qabaate Kun Hundumtuu hin Raawwatu Jedhu! Addunyaa akkasii Keessa Jiraatna!“ani raafama duwwaa malee nagaa hin qabu, gabii hin qabu, boqonnaas hin qabu” jedhe.”
   Iyo 3/26  jedhee iyya Eyob!

aniyyu si’a Dhibba meeqa of+Gaafadheera Waaqayyo maaliif Wantoota kana akkanni Eeyyamu,Deebii Garaa Koo Quubsu hin Arganne! Garuu Amantiidhaan waan hamaa Jiru irratti ammayyu Waaqayyo mo’aadha, ammayyu Jaalala, ammayyu Araara qabeessa!
  2thos2/7 ” Hamminni inni Dhokataan sun kanumaan Durayyu Hojiirra Jira” jedha!
hamminni Dhokataadha!

Jeequmsa Guddaa

Garuu waanti Hamaan Eessa dhufe? maalifis Addunyaa gar tokkoon Gaarii gar tokkoon ammoo waan hamaa Qabu Keessa Jiraatna??

↪️Waayee Wantoota hamaa kanaa waan Hundumaa Hubachuu yoo dadhabneyyu Macaafni Qulqulluu jalqabbii Isaa irratti waan ibsu Qaba!
jalqabtti Waaqayyo Addunyaa Guutuu ta’e Irratti Nama uume!

  Addaamiif Heewwan Waaqayyo Wajjin Adeemuu Turan,Gaaddidduun iyyuu Isaan Gidduu hin turre!
Hiriyyoota Waaqayyo Turan, Waaqayyoos Hiriyyaa isaanii Ture!

↪️Addaamiif Heewwan Garuu Robot miti, Guutummaa Guututti Bilisummaa Qabu Waaqayyon filachuufis irraa Goruufis!  utuu filannoo hin qabaannee ta’eeti Jaalala miti! sababnisa Nutiyyu Kan jaaallannu Nama Bilisummaa isaan nu Filateedha!
isaanis akkuma kana turtii isaanii jalqabaan Waaqayyoon Filatan Turan!

Well because I got Enough reaction
A New Beginning
If We Don’t Know Who We Are, We Don’t Know How We Should Live!
to this day I remember when I made my personal decision,it was around the age of 17 when I was celebrating my Birthday!
A Minister Was Invited To Serve In The City We Live In. I didn’t care but a friend forced me to participate!

↪️Thousands of people were listening to the voice,but since the message got there I thought it was something he was saying directly about me,I was hiding under a big woman standing in front of me to escape this. The Spirit of God began to work in my heart and made me realize that I needed Jesus.

One evening he started calling out to people who want to believe in Jesus to come here! I knew I had refused for a long time so I finally came forward!

After that time I didn’t know much WHAT happened to me when I got home but I realized that something Important had happened in my life!
The Journey … Billy Graham
That is how the life of this brave Man began!

The question of why God, the God of Love and Mercy, allows all these evil things to happen to human beings has been sought for satisfactory answers for centuries.

↪️Some say God doesn’t care,He is weak and the rest say there is no God and if He had the Power above all things All this would not happen! We Live in such a World!“I have no peace, no quietness, and no rest but empty trembling.”
Job 3/26 shouts Job!

I have+Asked myself a Hundred times why God Allows these Things,I have not found an Answer that Satisfies My Heart! But by Faith God is still victorious over evil, still Love, still Merciful!
2thos2/7 says ” The Hidden Evil is Already at Work”!
evil is Hidden!

The Great Disturbance

But Where did the Evil thing come from? why do we live in a World that is partly Good and partly Bad??

↪️Even if we can’t Understand Everything About these Evil Things, the Bible Has something to say about His beginning!
in the beginning God created Man on the Whole World!

Adam and Eve Walked With God,There Was No Shadow Between Them!
They Were God’s Friends, and God Was Their Friend!

↪️But Adam and Eve were not Robots, They were Completely Free to choose and Deviate from God! if we had no choice it wouldn’t be Love! because We also love the Freedom Man they Chose us!
they were likewise chosen by God in their first stay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *