There is no hidden truth that you need to understand

Jechoota dhugaa qabuu Jaalalaaf

Miirri hundarra gaariin kan namatti dhagahamu yeroo namni tokko eenyu akka taatee qofaaf si jaallatudha. Waan si jaalachuun isaan irraa eegamuuf osoo hin taane, waan isaan caaltee argaamteefi.

Jireenya keessatti nama si kabaju filachuu yoo barbaade ofitti amanamummaa qabadhu. Namni akka filannootti akka si hin ilaallee yoo barbaade dursa ofii keetii gatii kenni.

Gaarummaan kee si badhaasuu dhiisuu danda’a, garuu si gammachiisa. Hubadhuu warrii osoo homaa takkallee namarraa hin eegiin waan qaban irraa nama kennan hunda caalaa dureeyyii dha.

Miiri gammachuu inni dhugaa nama biraa gammachiisuu irraa osoo hin taane waan jaallattu hojjechuu irraa dhufa. Osoo nama sanan wal hin qunnamin duraa  gammachuu yoo qabaatte, erga nama sanan gargabahate boodaa gammada ta’uu dandeessu.

Jaalala jechuun jireenyaa keessattii nama tokkoof akka guddatan, akka jijjiiramaniif bakka kennuu jechuudha, garuu sababa malee miidhuu jechuu miti. Dogoggora isaanii irraa haa baratan malee irra deebi’anii haa baratan jechuu miti.

Yeroo isaan waliin hin jirrettillee nama jireenya kee keessatti si jajabeessuu danda’u qabaachuun kenna guddaadha. Jechi fi gorsii isaanii sammuu kee keessa hin badanii…
Eenyu yeroo dheeraa akka beektu miti waa’ee Hiriyyummaa, eenyutu yeroo kufaatii, yeroo rakkinna fi gaddatti dhufee si cinna dhabateedha.

↪️Milkaa’inni maallaqa hangam akka qabdu miti. Gaarummaa fi gar-lafumma keettinii…
Jireenyi yeroo meeqa akka kufte miti. Jireenyi yeroo meeqa kuftee akka kaatedhaa malee.

Dhugaa hin dhokanne kan atii hubachuu qabduu

Miirri hundarra gaariin kan namatti dhagahamu yeroo namni tokko eenyu akka taatee qofaaf si jaallatudha. Waan si jaalachuun isaan irraa eegamuuf osoo hin taane, waan isaan caaltee argaamteefi.

Jireenya keessatti nama si kabaju filachuu yoo barbaade ofitti amanamummaa qabadhu. Namni akka filannootti akka si hin ilaallee yoo barbaade dursa ofii keetii gatii kenni.

Gaarummaan kee si badhaasuu dhiisuu danda’a, garuu si gammachiisa. Hubadhuu warrii osoo homaa takkallee namarraa hin eegiin waan qaban irraa nama kennan hunda caalaa dureeyyii dha.

Miiri hammachuu inni dhugaa nama biraa gammachiisuu irraa osoo hin taane waan jaallattu hojjechuu irraa dhufa. Osoo nama sanan wal hin qunnamin duraa  gammachuu yoo qabaatte, erga nama sanan gargabahate boodaa gammada ta’uu dandeessu.

Jaalala jechuun jireenyaa keessattii nama tokkoof akka guddatan, akka jijjiiramaniif bakka kennuu jechuudha, garuu sababa malee miidhuu jechuu miti. Dogoggora isaanii irraa haa baratan malee irra deebi’anii haa baratan jechuu miti.

Dhugaa salphaa atii jireenya kan keessattii hubachuu qabdu

Wanti hunda caalaa barbaachisaa ta’e of jaallachuudha. Wanti ati ta’uu dandeessu inni hunda caalaa barbaachisaa ta’e ofii keetii.

Waan darbe jijjiiruu hin dandeessu. Irraa barachuu qofa dandeessu.
Fuuldura tilmaamuun hin danda’amu. Uumuu qofa dandeessa.

Yeroo tokko tokko namni atii jireenya kee keessatti iddoo gudda kennituuf, kan atii yaaduuf, kan atii dhimmamtuuf, gatii siif hin qabuu …

Yeroo tokko tokko fakkeessanii jaalatamuu, kan abdataniin ganamuu caalaa jireenya keessatti wantii nama miidhuu kan nama dhukkubsuu hin jiruu…

Sodaa nama tokko dhaabuufi jatee gonkumma enyuu akka taatee hin jijjiirin sababnisaas namni sun yoo dhugumaan si jaalattee hanqinni kee homaa itti fakkatuu …

Jireenya koo keessatti sodaan koo inni guddaan naman jaaladhuuf amanamaa ta’ee osoon jiruu fakkeessan jaalatamuu dhaa…..

Jireenya keessatti wantii nama miidhuu nama sin jaalannee tokko jaalachuu osoo hin taanee, nama osoo sin jaalannee akka si jaalattu sitti himuu jaalachuu dhaa …

  ↪️Siif hin himne, siin hubaachifnee malee, bar onnee koo yeroo meeqaa miidhamee, meeqa laphee cabeen jiraa, abdii kutadheen ture, hin jaaladhuus jedhee keessa koos sosobbeen turee garuu miiri jaalala kee na injifaate sirraa ofiin dandeenye anii……

Har’aa jaalala keen keessii koo abdii horatee, abdii qabaa atiis akka kaleessa akka miinnee,  laphee koo akka cabsinee, fakkeessite akka nattii dhiyaannee, sossobdee akka na miinnee ….

↪️Har’aa sii jaalachuun koo abdii boruufii malee yeroof miti, sii jaalachuun koo siin waliin jiraachuufii, sii jaalachuun koo si waliin guddachuufi, sii jaalachuun koo si waliin jijjiiramuufi, sii jaalachuun koo si waliin fooyya’uufii…..

↪️Atumti dhugaa naaf ta’ii malee, ani onnee koos jireenya koo guutuu siifin kennaa, waadaa koo eegii, abdii jireenyaa siif ta’a, amanamaa ta’ii, Gaddafi gammachuu, rakkinaaf Bal’ina sii waliin nan tarkaanfadhaa, gaarii ta’ii gadii of si qabaa, hubaata ta’ii siifin gorfamaa .

     “Atumtii dhugaa naaf ta’ii malee, jireenyii fii lapheen koo jaalala keef aarsa haa ta’u…..”

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *