Bilbilaa harkaa qabduun manuma keeti hojii online hojaate bakka mul’ataa kee gahu dandassa!

Application qarshii gaarii sif hojaachuu danda’uu link asi gaddii xuquun bufaadhu itti fayyadamii Hojii kamittiyyuu milka’uuf obsaa qabachuu, irraa deddebi’iin

Read more