Nama ga’aa ta’uuf: yeroo dhaabattu ofitti amanamummaan dhaabadhu

Namoota hojii dabalataa barbaaddanii fi namoota hojii online hojjechuuf fedha qabdaniif baga gammaddan jechaa appii kana fayyadamuun torban tokko keessatti abbaa doolara ta’uu dandeessuu link isa barreeffama kana jala jira

Nama Ga’aa ta’uuf

 1. Yeroo dhaabattu ofitti amanamummaan dhaabadhu:
  Dhaabbii gaariin ofitti amanamummaa, gahumsaa fi of kabajuu agarsiisa. Akkasumas namoota biroof akka ati ga’umsaan fi kaadhimamte agarsiisa. Ofitti Amanamummaan yommuu dhaabattu, kabaja argachuu akka qabdu ofitti himaa jirta, akkasumas namoonni kaan akkasitti si ilaaluun isaanii guddaadha.
 2. Akka nama gargaartuuf itti gaafatamummaa akka qabdutti of ilaali.
  Hiriyaan kee ykn miseensi maatii kee amala hin taane irratti akka bobba’u ykn fedhii dhuunfaa isaanii akka tuffatan gonkumaa hin hayyamiin. Of eeggannoo fi kabaja wal fakkaatuun of ilaali. Qaama, sammuu fi hafuura keetif filannoo fayya qabeessa ta’e godhi. Fedhii fi dandeettii kee hordofi. Yeroo si barbaachisu gargaarsa barbaadi. Ati gatii qabda.
 3. Namoota waan gaarii siif hawwan waliin michooma uumi.
  Namoota gaarii fi deggersa ta’anii fi guddachuu fi milkaa’uuf si jajjabeessaniin of marsi. Dhiibbaa gadhee si gadi buusu irraa fagaadhu. Hiriyyoota gatii fi hawwii kee siif kabajan filadhu. Isaan kun namoota dandeettii kee guutuu akka geessu si gargaaranidha.
 4. Har’a namni biraa eenyu akka ta’e osoo hin taane kaleessa eenyu akka turteen of madaali.
  Bu’aa ba’ii namoota biroo irratti osoo hin taane guddina mataa keetii irratti xiyyeeffadhu. Guddina dhuunfaa kee hammam xiqqaa ta’us kabaji. Namni kamuu imala jijjiiramaa fi fooyya’iinsa mataa isaa irra jira. Namoota biroo wajjin of madaaluun qophii of mufachiisuu fi abdii kutannaati.
 5. Ijoolleen hojii ga’eessonni hojjechuuf fedhii hin qabne akka hojjetan hin hayyaminaa.
  Ofii keetiif ulaagaa olaanaa kaa’ii ijoollee kee gaafadhu. Itti gaafatamummaa fi of adabuu isaan barsiisi. Ijoolleen amala namoota naannoo isaanii jiran ilaaluudhaan baratu. Ga’eessota itti gaafatamummaa qaban akka ta’an yoo barbaadde, amala sana ofuma keetii fakkeenya gochuu qabda.
 6. Addunyaa qeequun dura mana kee sirnaan qulleessi.
  Namoota biroo qeequu dura hanqinaafi rakkoo mataa keetii furuu. Dursa jireenya ofii fooyyessuu irratti xiyyeeffadhu. Hanga mooraa duubaa ofii qulqulleessitutti addunyaa mala bu’a qabeessa ta’een jijjiiruu hin dandeessu.
 7. waan faayidaa qabu osoo hin taane, Waan hiika qabu barbaadi.
  Bu’aa ariifataa ykn gammachuu yeroo muraasaaf darbu hin ari’inaa. Waan siif hiika qabu hordofi, yoo rakkisaa ta’ellee. Hojii fi hariiroon hiika qabuu fi jireenyaaf gadi fageenyaa fi kaayyoo kan kennudha. Isaanis wantoota bu’aa ba’ii jireenyaa keessa si jiraachisudha.

Ati nama ga’aadha ga’umsi kee namaan hin madaalamu. Ofii kee ofii keetiin madaali nama irraa barattu garuu fakkeenya godhadhu.
Nama ga’aa ta’i!
Bilisa Ne

Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *