Never make promises when you are happy,

Ethiopia keessatti nama meeqatu Online irraa maallaqa hojjechaa jira? Biyyoota alaatti ijoolleen keenya baay’een hojii isaanii biratti

online irraa guyyaan doollara 50 hamma doollara 100 ykn qarshii ethiopia 2700 hanga 5400 hojjetanii oolu. Isinis hojii kana ammuma eegala, Jalqaba appii isaa liinkii
barreeffama kana jala jira buufadhaa

Dhugaawwan waa始ee jireenyaa beekuu qabdan.

(1) Nama si miidheef gonkumaa hin boo’in.  Kolfaa akkas jedhiin,  nama si caalu argachuuf carraa waan naaf kenniteef galatoomi jedhi.

(2) Namoota sitti hinaafaniif qaban waan isaan caaltu waan itti fakkaateef gonkumaa hin jibbiin.

(3) Yeroo kee haaloo ba’uuf hin gubin, warri si miidhan dhuma irratti karma ofii isaaniitu isaan mudata.

(4) Karoora kee gonkumaa namatti hin himin, kanaarra bu’aa kee agarsiisi.

(5) Nama tokko gargaaraa jirta yoo ta’e deebisee waan tokko eeggachaa jirta ta’e gaarummaa osoo hin taane daldala hojjechaa jirta.

(6) Amanamummaa jechuun al tokko cabe malee waan hunda jechuudha.  Dhiifamni jiraannaan, homaa jechuu  miti.

(7) Yeroo hunda haalli amma keessa jirtu kan dhumaa akka hin taane, wanti hundarra gaariin ammallee akka dhufu yaadadhu.

(8) Badii muraasaaf hariiroo dhugaa gonkumaa hin dhiisin namni mudaa hin qabne, nama sirrii miti fi jaalala dhuma.  Yeroo hundumaa mudaa kan hin qabne caalaa guddaadha.

(9) Awwaalcha namaa irratti hin dhufinaa kanaaf hammam akka naaf yaaddan agarsiisi, osoon lubbuun jiruu.

(10) Yeroo aartu gonkumaa deebii hin kenninaa.  Yeroo gammaddu gonkumaa waadaa hin seenin, yeroo gadditu murtoo hin godhin.

(11) Namoota amanamummaa siif kennuu hin dandeenye irraa amanamummaa eeguu dhiisi.

(12) Jireenyi gabaabaa dha, Yeroon saffisaa dha.  Deebiin hin jiru.  Duubatti deebi’uu hin qabu.  Kanaafuu yeroo hunda akkuma dhufetti gammadaa.

(13) Abdii hin kutin, jalqabni yeroo hunda ulfaataadha.

(14) Gaafa gaarii hawwitu wanti gaariin biroo sitti deebi’a  Kun seera uumaati.

(15) Rakkoon jireenya kee keessatti si balleessuuf osoo hin taane, dandeettii fi humna dhokataa kee akka hubattu si gargaaruuf dhufa.

(15) Jireenyi guyyaa tokko bareedaadha, sa’aatii tokkoo fi daqiiqaa tokko jireenya kee guutuu keessatti deebi’ee hin dhufu.  Lola aarii irraa fagaadhaa nama hundaaf jaalalaan dubbadhu.
Bilisa Ne

Application kunooti itti fayyadama iddoo install jedhu xuqaa buufadhaa

INSTALL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *